??????app

Collect from

运作服务

让您清楚了解您的企业在全国、地区或行业内的竞争表现力 确保进行战略和战术决策....

入户访问

采用随机抽样方式抽取一定数量的家庭户,访问员到抽取出来的家庭户中进行访问,并利用问卷记录下被 访者答案的调查方式。主要适用于一些需要进行产品试用或出示卡片、了解内容较多,概念比较复杂的项目。

特 点
♦ 可以出示卡片和进行产品尝试,可进行一些概念复杂和需要体验测试的项目。
♦ 访问时间相对较长,问卷内容可以相对复杂,获得的信息量较大。
♦ 访问地点在被访者家里,被访者感觉环境舒适安全,方便进行一些涉及敏感性、私隐性话题的访问。

我们的优势
♦ 严格的质量监控:对问卷进行电话和实地复核,保证数据的真实性。
♦ 严谨的问卷审核:对所有的问卷进行一审(项目督导执行)和二审(项目QC执行)工作,保证问 卷的有效性。
♦ 全面的培训和培访:对项目督导和访问员进行全面的培训,并有项目督导对所有的访问员 进行培访,
   使每一个访问都符合操作规范。
♦ 抽样和访问分开:先抽样再进行实地访问,保证抽样的客观性。

??????app_平博足球投注app ????????app_平博足球投注app ????????app_平博足球投注app ???app??_平博足球投注app ???app???????_平博足球投注app ???app_平博足球投注app ??app??_平博足球投注app ??app??_平博足球投注app ??app??_平博足球投注app ????_平博足球投注app ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??